Naša osiguravajuća kuća

Auto centar Sirena

Šta je obavezno osiguranje od auto-odgovornosti? Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje su primljene na prevoz. U slučaju da ugovorite osiguranje od auto-odgovornosti, naša kuća će umesto Vas nadoknaditi sve materijalne i nematerijalne štete koje pretrpe treća lica ako do saobraćajne nesreće dođe vašom krivicom.

Kao vozač morate posebno da vodite računa o sledećem:

  • koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom;
  • upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
  • ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;
  • ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;
  • ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami;
  • ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno; ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od auto-odgovornosti. Polisom osiguranja od auto-odgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva kasko osiguranje.

Da li znate da sami možete da utičete na visinu premije osiguranja od auto-odgovornosti koju plaćate osiguravaču?

Čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju svi vozači motornih vozila, pored polise od auto-odgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica. Svi klijenti koji zaključe polisu auto-odgovornosti kod Kompanije „Dunav osiguranje“ uz polisu dobijaju besplatno Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Kada je potreban zeleni karton?

Da li znate kada niste u obavezi da posedujete zeleni karton prilikom ulaska na teritoriju druge zemlje, odnosno za koje zemlje vam je potreban zeleni karton?

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od auto-odgovornosti, je obavezan dokument za vozila koja se uobičajeno nalaze na teritoriji Republike Srbije, a kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

  • Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko.

Posedovanjem našeg zelenog kartona prilikom boravka u nekoj od  navedenih zemalja obezbeđena vam je osiguravajuća zaštita za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi. 

Imate pitanje?

Naš stručni tim Vam je na raspolaganju za sva pitanja vezana za tehnički pregled i registraciju vozila +381 20 422 003